Ashley Favata photo

Senior Kathleen Reveille plays Cenerentola as the chorus announces the arrival of Prince Ramiro.